Kodeks Wychowanka

Szczegóły
KODEKS WYCHOWANKA ŚWIETLICY
1.Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po
skończonych zajęciach.
2.Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
3.Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.
4.Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.
5.Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
6.Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
7.Biorę aktywny udział w zajęciach.
8.Staram się cicho pracować i bawić.
9.Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak
najlepiej wykonać.
10.Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
11.Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
12.Dbam o porządek w sali.
13.Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje
otoczenie.
14.Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
15.Szanuję cudzą i swoją własność.
16.Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
17.Dbam o higienę osobistą.
18.Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z
boiska.
19.Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
20.Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.

Regulamin

Szczegóły
Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie
 
§ 1
 
Postanowienia ogólne
Świetlica jest integralną częścią szkoły, w swojej programowej działalności realizuje cele
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo -
opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
 
§ 2
 
Cele i zadania świetlicy szkolnej
Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom od klasy I do VI,
tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień wychowanków.
Do podstawowych zadań świetlicy należy:
- organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;
- organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
- organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień;
- stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie nawyków życia
codziennego;
- upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości
dbałości o zachowanie zdrowia;
- rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;
- współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym szkoły.
 
§ 3
 
Założenia organizacyjne
1. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb rodziców i uczniów.
2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców/opiekunów dziecka (karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej).
3. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
4. Opieką świetlicy objęci są w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin
niepełnych, wielodzietnych, uczniowie dojeżdżający oraz zwolnieni z religii.
5. W przypadku gdy uczeń nie zostanie odebrany do zakończenia pracy świetlicy, a nie
można skontaktować się telefonicznie z rodzicami, bądź osobą upoważnioną do odbierania
dziecka, zawiadamia się policję.
 
§ 4
Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej
1. Świetlica realizuje swoje zadania według opracowanego na dany rok szkolny planu.
2. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej samodzielnie przed lub po lekcjach.
3. Rodzice w karcie zgłoszenia określają czas pobytu dziecka w świetlicy oraz osoby
upoważnione do odbioru.
4. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być
przekazane w formie pisemnej do wychowawcy świetlicy, w przeciwnym razie dziecko nie
będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy.
5. Dziecko może opuszczać świetlicę wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
6. Uczeń podczas pobytu w świetlicy korzysta z przerw podobnie jak pozostali uczniowie
przebywający w tym czasie w szkole.
 
7. Wychowawcy świetlicy sprawują dyżur podczas przerw na których uczniowie spożywają
śniadanie w szkole (9.35- 9.45, 11.30 -11.40).
8. Gra w ping-ponga jest dozwolona pod opieką wychowawcy świetlicy po zakończonych
zajęciach lekcyjnych.
 
§ 5
Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej
1. W ramach świetlicy działa stołówka szkolna wydająca jeden posiłek dziennie.
2. Z obiadów w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie szkoły, nauczyciele i inni
pracownicy szkoły.
3. Do bezpłatnego korzystania ze stołówki uczniowie kwalifikowani są według odrębnych
kryteriów.
4. Opłaty za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry, do dnia 15 – go każdego miesiąca.
5. Wpłat należy dokonywać u intendentki szkolnej w godzinach od 7.00 do 14.00.
6. Obiady wydawane są w dni nauki szkolnej w godzinach 12.25 – 12.40 dla uczniów szkoły
podstawowej, 13.25 – 13.40 dla uczniów gimnazjum.
7. Odliczeń za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym
miesiącu rozliczeniowym, o ile nieobecność została zgłoszona.
8. Nieobecność na obiedzie winna być zgłoszona przynajmniej dzień wcześniej
u wychowawców świetlicy bądź w sekretariacie szkoły.
9. Rezygnacja z obiadów winna być zgłoszona najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca
poprzedzającego rezygnację.
10. Podczas spożywania posiłków w stołówce należy zachowywać się cicho i kulturalnie.
 
§ 6
 
Dokumentacja świetlicy
W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
 roczny plan pracy świetlicy szkolnej,
 miesięczny plan pracy świetlicy szkolnej,
 dzienny rozkład zajęć świetlicy,
 dzienniki zajęć świetlicy,
 karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej,
 sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej,
 listy osób odpłatnie dożywianych.
§ 7
 
Postanowienia końcowe
Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy
świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie
wyposażenia świetlicy.
1. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać
obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

Świetlica

Szczegóły

Podstrona w przebudowie. Zapraszamy wkrótce.

 

   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER