Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 

Just Dance na przerwie

Szczegóły

O projekcie

Szczegóły
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszęcinie otrzymała dofinansowanie projektu "School of the Future for Better Results" w ramach programu Erasmus+ Ka1 Mobilność kadry. 
Głownym celem projektu jest podniesienie umiejętności TIK nauczycieli i tworzenie ciekawych materiałów lekcyjnych. Chcemy podnieść motywację naszych uczniów do nauki, zachęcić do podejmowania wysiłku, działań, poszukiwań nowych rozwiązań oraz rozwijać ich umiejętność uczenia się.  Nie chcemy powielać starych metod, gdzie podręcznik, tablica i kreda stanowiły podstawę zajęć. Będziemyposzukiwać nowe metody pracy z uczniem, by stać się mentorem i coachem. Naszym celem jest tworzenie nowych, atrakcyjnych narzędzi, które będą łatwo dostępne dla ucznia, w miejscu, gdzie spędzają najwięcej czasu, a więc w sieci. Te materiały muszą być w zasięgu ręki dziecka, na portalach społecznościowych, tak aby uczeń nie musiał ich poszukiwać na różnych stronach. Musimy wskazywać dzieciom źródła, z których mogą korzystać w zdobywaniu wiedzy, pozwalać im poszukiwać rozwiązań samodzielnie, równocześnie czuwając nad tym procesem. W tym celu konieczne jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników, zwłaszcza w zakresie wykorzystywania narzędzi TIK w pracy metodycznej.W tym celu nauczyciele skorzystali ze szkolenia  ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning
oferującego dobre przygotowanie ich do takich metod pracy, z wykorzystaniem innowacji multimedialnych.   Takie narzędzia są niezwykle atrakcyjne dla uczniów, sprawiają, że uczą się przez zabawę. I co najważniejsze, te narzędzia są dla nich łatwo dostępne, gdzie nie muszą odrywać się od przyjemności, aby odrobić zadanie domowe, więc chętniej podejmują  działanie. Ciekawe podejście do nauczania sprawi, że uczniowie chętniej będą zdobywali wiedzę, pracowali metodą projektu, poszukiwali samodzielnie pod okiem nauczyciela - mentora rozwiązań. Należy także zwrócić uwagę na umiejętności językowe zarówno nauczycieli jak i uczniów. Nauczyciele uczestniczyli w kursie języka angielskiego by podnieść swoje umiejętnościjęzykowe i samodzielnie prowadzić internetowe projekty europejskie z udziałem szkół partnerskich, np. w programie eTwinning, a najlepiej jednego projektu interdyscyplinarnego, w który zaangażowani będą wszyscy nauczyciele przedmiotowi. Podniesie to jakość nauczania i wpłynie pozytywnie na motywacje nauki języka angielskiego przez uczniów. Takie przedsięwzięcie stwarza warunki realne do wykorzystania swoich dotychczasowych umiejętności i podnosi umiejętności komunikacyjne. Wpływa ono również na wymiar europejski naszej placówki oświatowej poprzez zdobywanie  wiedzy, podnoszenie swoich umiejętności przez poznawanie ludzi z różnych krajów europejskich, współpracę z zagranicznymi szkołami partnerskimi, wspólne realizowanie projektów, uczenie się nawzajem. Współpraca taka daje możliwość porównywania procesów i praktyk stosowanych w naszej instytucji, ze stosowanymi w w szkołach partnerskich uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie.   To uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk. 
 Ponadto wpłynie to bardzo korzystnie na przyrost wiedzy , gdyż łatwiej będzie zrozumieć konkretne zagadnienie poprzez logiczne powiązanie faktów, a nawet możliwe będzie odtworzenie brakujących informacji niż poprzez uczenie się odrębnych zagadnień. 

Przewodnik

Szczegóły

Przed wyjazdem na szkolenie 

ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning,

 które odbywało się na a Malcie, nauczyciele przeszli szereg przygotowań. 

Przygotowali mini przewodnik jak się przygotowaći przetrwać podróż oraz pobyt w tym kraju.
 
 
 
 
 

An international e-cookery book

Szczegóły

An international e-cookery book

Szkoły partnerskie

Szczegóły

 

 

 

 

Posted by Learning with cartoons and animations on 13 września 2015

Szkolenie na Malcie

Szczegóły

Stare i mądre przysłowie mówi, że podróże kształcą. I o tym przekonała   się niewątpliwie grupa 12 nauczycieli  ze Szkoły Podstawowej w Koszęcinie, która udała się na szkolenie ICT na Malcie… Szkolenie to odbyło się w ramach projektu Erasmus + prowadzonego  w tej szkole przez Annę Franke.   ( nie wiem czy wszystkich wymieniać?)

                Rankiem 25 lipca 2015r., ledwie wylądowaliśmy na płycie maltańskiego lotniska, już czekała nas pełna wrażeń przygoda z …  j. angielskim pod rękę. Zaczęliśmy od podziwiania  pięknych widoków tej  maleńkiej wysepki położonej na Morzu Śródziemnym . Palmy, agawy, różaneczniki, budynki z piaskowca, wyjątkowa niebieska toń morskiej wody, niebywale  wilgotne powietrze zmieszane z żarem słońca- to wszystko daje niezapomniane wrażenia.  Oszołomieni pięknem  przyrody i kultury tego katolickiego kraju, udaliśmy się  26 lipca wieczorem , na uroczą kolację inaugurującą warsztaty, gdzie poznaliśmy pozostałych uczestników z  Grecji , Szwecji, Słowenii,  Hiszpanii, Rumunii oraz koleżanki  nawet z… Warszawy. Nazajutrz, tj. 27 lipca, rozpoczęliśmy kurs. Czas od 9.00 rano do 16.00 po południu szybko mijał w atmosferze pracy , ale i świetnej zabawy. Nauczyliśmy się wielu ciekawych i przydatnych w pracy nauczyciela technik ICT, a także zwiedziliśmy tę urokliwą wysepkę podczas dwóch wycieczek. La Valetta- stolica Malty-dumne i wyniosłe  miasto-warownia, Mdina- miasto ciszy, Blu Grotto i ruiny magalitycznych świątyń w Zuriegu- to tylko niektóre miejsca , które warto zobaczyć.

                31 lipca przyszło pożegnać się z tym magicznym miejscem i sympatycznymi  ludźmi. Po wykonaniu wspólnego projektu i otrzymaniu certyfikatów ukończenia kursu, udaliśmy się na ostatni spacer po Sliemie - miasteczku, w którym czas  na chwilę się dla nas  zatrzymał…

1 sierpnia  powitaliśmy w Koszęcinie nasze stęsknione rodziny.

                Podróże kształcą, a szczególnie te połączone ze szkoleniem …

 

Galeria Zdjęć 

 

 

Śniadanko

Szczegóły

Regulamin

Szczegóły

Regulamin Projektu “Learning with cartoons and animations”

Erasmus+ KA2 Edukacja Szkolna

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie 

Informacje ogólne:

 1. Projekt Erasmus+ KA2, zatytułowany “Learning with cartoons and animations”, realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie w okresie od 01.09.2015 do 30.09.2017 roku.

 2. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ KA2 sektor Edukacja Szkolna przyznanych szkole w kwocie 44200.00 Euro

 3. Jest to projekt międzynarodowy, w którym współpracujemy ze szkołami z Turcji, Bułgarii (2 szkoły), Grecji, Rumunii i Czech.

 4. Językiem roboczym projektu jest język angielski.

 5. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności z zakresu ICT, tworzenie animacji komputerowych z wykorzystaniem narzędzi dostępnych online. A ponadto, poznanie dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich projektu, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice kulturowe, historyczne i społeczno-ekonomiczne. Projekt będzie promował tolerancję i zrozumienie.

 6. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie.

 7. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 8. Wśród uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie zostanie wyłoniona grupa, która odpowiedzialna będzie za realizację działań określonych we wniosku aplikacyjnym.

 9. Spośród uczniów z grupy projektowej, wyłania się uczniów kwalifikujących się do udziału w mobilnościach (wyjazdach zagranicznych) według określonych kryteriów.

 10. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują:

a. opiekunowie – podczas podróży, w czasie zajęć organizowanych przez szkołę goszczącą

b. rodzina goszcząca – podczas przebywania z rodziną goszczącą

     11.  Kwota dofinansowania otrzymana ze środków Programu Erasmus+ KA2 edukacja Szkolna przeznaczona jest na realizację działań lokalnych oraz na pokrycie kosztów mobilności w wysokości zależnej od liczby planowanych wyjazdów.

 

II. Główne cele projektu:

 

 1. Rozwijanie umiejętności ICT przez uczniów i nauczycieli poprzez udział w warsztatach organizowanych w szkołach partnerskich.

 2. Zastosowanie nowych umiejętności i zdobytej wiedzy na zajęciach lekcyjnych w tworzeniu materiałów dydaktycznych, prezentacji animowanych, itp. w ramach realizacji działań lokalnych projektu.

 3. . Odkrywanie tożsamości kulturowej poprzez poznanie innych kultur, bezpośredni kontakt z rówieśnikami z innych krajów.

 4. Pogłębienie motywacji uczniów do nauki, rozwijanie kreatywności i wyobraźni.

 5. Doskonalenie znajomości języka angielskiego, umożliwienie uczniom używania go w

komunikacji pośredniej i bezpośredniej.

     6. Poznanie historii, kultury, tradycji , języka krajów partnerskich .

     7. Poznanie systemów szkolnych – funkcjonowania, organizacji; odkrywanie nowych metod pracy; wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami różnych przedmiotów.

     8. Promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz w szerszych kręgach społecznych, wprowadzenie szkoły w wymiar europejski.

     9. Rozwijanie u uczniów umiejętności samooceny oraz pracy w grupie.

    10.  Doskonalenie umiejętności komunikowania się , wspieranie i rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie.

    11. Poznanie własnej historii i tradycji, a także tradycji i kultur innych krajów europejskich. Rozwijanie szacunku i tolerancji dla innych kultur, tradycji i religii.

    12. Spotkania uczniów ze szkół partnerskich – wymiana doświadczeń, doskonalenie znajomości języka

angielskiego, poznanie podstawowych zwrotów w językach szkół partnerskich, wzajemna integracja .

   13. Udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach realizacji działań projektu.

   14. Upowszechnienie produktów końcowych projektu w środowisku szkolnym i lokalnym.

 

III. Zasady uczestnictwa w projekcie:

 

 1. Uczestnikiem projektu może zostać każdy uczeń klas IV - VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie. O liczbie uczniów biorących udział w projekcie decydują specyfika działań podejmowanych w projekcie oraz kompetencje uczniów niezbędne do wykonywania zadań.

 2. Udział w projekcie jest dobrowolny.

 3. Uczniowie zakwalifikowani do grupy projektowej podpisują oświadczenie będące zobowiązaniem do rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków.

 4. Powyższe oświadczenie podpisują również rodzice / opiekunowie prawni zakwalifikowanych uczniów.

 5. Do wyjazdów zagranicznych kwalifikują się uczniowie należący do grupy projektowej, wykazujący się zaangażowaniem w realizację działań. Ponadto muszą oni także spełniać poniższe kryteria:

- wysoka frekwencja na spotkaniach grupy

- aktywny udział w pracach projektowych (tj. liczba wykonanych zadań, jakość ich wykonania i czasochłonność);

- terminowość wykonywania prac

- wiedza i umiejętności niezbędne do poprawnego przygotowania i zaprezentowania poszczególnych działań projektowych;

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację

- ocena z zachowania co najmniej dobra

- wysoka kultura osobista

- udział lub wygrana w konkursach związanych z realizacją projektu organizowanych przez szkołę;

- gotowość przyjęcia gości ze szkół partnerskich

- pisemna zgoda rodziców na udział w wyjeździe

- posiadanie aktualnego paszportu/dowodu tymczasowego.

Ponadto, wszystkie kandydatury uczniów chętnych na wyjazdy zagraniczne będą konsultowane z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Dyrektor szkoły ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.

2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do Dyrektora szkoły.

3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej projektu i szkoły.

 

Więcej artykułów…

 1. easter
 2. Szkoły Partnerskie

Podkategorie

 • Comenius 2013-2015

  Me - a small living part of the incredible world

 • Comenius 2010-2012
 • Erasmus+ KA1
 • Erasmus+ KA2 (2015-2017)
  "Learning with cartoons and animations" to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna. Jest on zaplanowany na lata 2015 - 2017. Polega on tworzeniu prostych, a jednocześnie bardzo ciekawych animacji na zadany temat w aplikacji GoAnimate. Nasi uczniowie biorący udział w wyjazdach zagranicznych spędzają 5 dni na warsztatach, gdzie doskonalą swoje umiejętności w tym zakresie, a owocem tej ciężkiej pracy są kolejne animacje, które znajdziemy w sieci pod podanymi linkami:
   
   
 • Erasmus+ KA2 (2016-2018)
  "Let's tune in to Europe" to kolejny projekt programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna, realizowany w naszej szkole, który rozpoczynamy w bieżącym roku szkolnym, a zakończymy 30.07. 2018 r. Koordynatorem jest szkoła z Castelfidardo, włochy, a partnerami są szkoły z Bułgarii, Estonii, Łotwy, Hiszpani, Włoch ( miejscowość L'Aquilla), no i oczywiście nasza szkoła. Projekt jest muzyczny, tzn. będziemy poznawać tradycyjną muzykę krajów partnerskich i instrumenty, na których jest ona wykonywana. Ale to nie wszystko. Największym wyzwaniem będzie skomponowanie własnego utworu muzycznego przez wszystkich partnerów, który zaśpiewamy we wszystkich językach, nagramy i opublikujemy. Tak więc przez kolejne lata będziemy grać i śpiewać, a przy tym poznamy nowe kraje, ich tradycje, kulturę, zwyczaje, usłyszymy nowe języki, a co najważniejsze, będziemy mogli sprawdzić nasz poziom znajomości języka angielskiego, gdyż w tym właśnie języku musimy się porozumiewać. 
  Najważniejsze wydarzenia projektowe znajdziemy pod linkami:
   
   
   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER