Projekt Power

Szczegóły
Projekt “Moje miejsce w świecie”
 
program POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie
 
01.09.2019 - 31.08.2020
 
 
Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja
gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów i dróg
kształcenia mogą powodować trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Funkcjonowanie
w nowoczesnym społeczeństwie wymaga dużej aktywności i wiedzy o rynku pracy, rynku
edukacyjnym i o sobie samym. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania kariery
edukacyjno -zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji
i dokonywania wyborów.
Świadomi jesteśmy, że planowanie kształcenia oraz kariery zawodowej powinno odbywać
się jak najwcześniej przy wsparciu placówek oświatowych. I właśnie nasza szkoła dąży do tego,
aby nasz absolwent posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do odnalezienia się
na współczesnym rynku pracy. Realizujemy wiele działań z zakresu preorientacji/orientacji
zawodowej, które mają na celu kształtowanie u uczniów szkoły podstawowej pozytywnej
i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji, np.
• warsztaty preorientacji zawodowej - spotkanie z przedstawicielami zawodów na terenie
szkoły,
• zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej, konsultacje, spotkania z rodzicami,
• wyjścia i wycieczki zawodoznawcze - poznanie lokalnego rynku pracy,
• poznanie oferty szkół - wyjazdy do szkół, udział w Dniach otwartych, Targach
edukacyjnych, zapraszanie przedstawicieli szkół,
• wolontariat jako pierwsze doświadczenie zawodowe - angażowanie się w różne akcje.
O projekcie POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” dowiedzieliśmy się z wiadomości
rozsyłanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i od razu wiedzieliśmy, że to coś dla
nas. Realizujemy wiele projektów europejskich, staramy się, aby nasza szkoła była placówką
postępową i dawała uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju oraz wykorzystania
zdobytych umiejętności w praktyce.
Nasz projekt “Moje miejsce w świecie” uzyskał maksymalną liczbę punktów w konkursie
złożonych wniosków. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 151.919 PLN Projekt
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
Celem głównym naszego projektu jest umożliwienie uczniom poznania swoich predyspozycji
zawodowych, ścieżki kształcenia poszczególnych zawodów, nabycie przez nich nowych
kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego
obywatelstwa europejskiego, jak również wzmocnienie kompetencji kluczowych tj. nauka
języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się itp. Poprzez wyjazdy zagraniczne i
międzynarodową współpracę uczniowie i nauczyciele mogą także rozwijać swoje umiejętności
językowe i poznają rynek pracy za granicą.
Założyliśmy wyłonienie wg ustalonych kryteriów 30 osobowej grupy uczniów z klas VI-VIII,
którzy w ramach działań przygotowawczych będą m.in.: przygotowywać filmy, prezentacje
dotyczące naszego kraju, szkolnictwa i lokalnego rynku pracy, przygotowywać się do
prezentacji polskiego rynku pracy podczas mobilności, organizować spotkania i wywiady z
pracownikami szkoły, przedstawicielami lokalnych instytucji, przygotować wywiad z
pracownikiem szkoły w języku angielskim, pisać podania, CV, listy motywacyjne w języku
ojczystym i języku angielskim. Nauczyciele natomiast wybierać będą wspólnie z uczniami
kwestionariusze samooceny i testy zainteresowań zawodowych oraz będą je dostosowywać na
potrzeby zajęć prowadzonych w grupie międzynarodowej, stworzą testy w formie on-line.
W ramach zaplanowanych dwóch wyjazdów zagranicznych nauczyciele prowadzić będą
 
zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej z wykorzystaniem przygotowanych kwestionariuszy i
testów zainteresowań zawodowych, przybliżając tym samym polskie metody pracy związane z
przygotowaniem uczniów do wyboru ścieżki kształcenia/zawodu.
Czeka nas wiele pracy i nowych wyzwań. Czekamy z niecierpliwością żeby zacząć nasze
działania i zdobywać nowe doświadczenia.
 
Anna Franke
Dorota Kała - Kubisz
   
© ALLROUNDER