Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
"Learning with cartoons and animations" to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna. Jest on zaplanowany na lata 2015 - 2017. Polega on tworzeniu prostych, a jednocześnie bardzo ciekawych animacji na zadany temat w aplikacji GoAnimate. Nasi uczniowie biorący udział w wyjazdach zagranicznych spędzają 5 dni na warsztatach, gdzie doskonalą swoje umiejętności w tym zakresie, a owocem tej ciężkiej pracy są kolejne animacje, które znajdziemy w sieci pod podanymi linkami:
 
 

easter

Szczegóły

  

Regulamin

Szczegóły

Regulamin Projektu “Learning with cartoons and animations”

Erasmus+ KA2 Edukacja Szkolna

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie 

Informacje ogólne:

 1. Projekt Erasmus+ KA2, zatytułowany “Learning with cartoons and animations”, realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie w okresie od 01.09.2015 do 30.09.2017 roku.

 2. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ KA2 sektor Edukacja Szkolna przyznanych szkole w kwocie 44200.00 Euro

 3. Jest to projekt międzynarodowy, w którym współpracujemy ze szkołami z Turcji, Bułgarii (2 szkoły), Grecji, Rumunii i Czech.

 4. Językiem roboczym projektu jest język angielski.

 5. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności z zakresu ICT, tworzenie animacji komputerowych z wykorzystaniem narzędzi dostępnych online. A ponadto, poznanie dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich projektu, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice kulturowe, historyczne i społeczno-ekonomiczne. Projekt będzie promował tolerancję i zrozumienie.

 6. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie.

 7. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 8. Wśród uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie zostanie wyłoniona grupa, która odpowiedzialna będzie za realizację działań określonych we wniosku aplikacyjnym.

 9. Spośród uczniów z grupy projektowej, wyłania się uczniów kwalifikujących się do udziału w mobilnościach (wyjazdach zagranicznych) według określonych kryteriów.

 10. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują:

a. opiekunowie – podczas podróży, w czasie zajęć organizowanych przez szkołę goszczącą

b. rodzina goszcząca – podczas przebywania z rodziną goszczącą

     11.  Kwota dofinansowania otrzymana ze środków Programu Erasmus+ KA2 edukacja Szkolna przeznaczona jest na realizację działań lokalnych oraz na pokrycie kosztów mobilności w wysokości zależnej od liczby planowanych wyjazdów.

 

II. Główne cele projektu:

 

 1. Rozwijanie umiejętności ICT przez uczniów i nauczycieli poprzez udział w warsztatach organizowanych w szkołach partnerskich.

 2. Zastosowanie nowych umiejętności i zdobytej wiedzy na zajęciach lekcyjnych w tworzeniu materiałów dydaktycznych, prezentacji animowanych, itp. w ramach realizacji działań lokalnych projektu.

 3. . Odkrywanie tożsamości kulturowej poprzez poznanie innych kultur, bezpośredni kontakt z rówieśnikami z innych krajów.

 4. Pogłębienie motywacji uczniów do nauki, rozwijanie kreatywności i wyobraźni.

 5. Doskonalenie znajomości języka angielskiego, umożliwienie uczniom używania go w

komunikacji pośredniej i bezpośredniej.

     6. Poznanie historii, kultury, tradycji , języka krajów partnerskich .

     7. Poznanie systemów szkolnych – funkcjonowania, organizacji; odkrywanie nowych metod pracy; wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami różnych przedmiotów.

     8. Promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz w szerszych kręgach społecznych, wprowadzenie szkoły w wymiar europejski.

     9. Rozwijanie u uczniów umiejętności samooceny oraz pracy w grupie.

    10.  Doskonalenie umiejętności komunikowania się , wspieranie i rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie.

    11. Poznanie własnej historii i tradycji, a także tradycji i kultur innych krajów europejskich. Rozwijanie szacunku i tolerancji dla innych kultur, tradycji i religii.

    12. Spotkania uczniów ze szkół partnerskich – wymiana doświadczeń, doskonalenie znajomości języka

angielskiego, poznanie podstawowych zwrotów w językach szkół partnerskich, wzajemna integracja .

   13. Udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach realizacji działań projektu.

   14. Upowszechnienie produktów końcowych projektu w środowisku szkolnym i lokalnym.

 

III. Zasady uczestnictwa w projekcie:

 

 1. Uczestnikiem projektu może zostać każdy uczeń klas IV - VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie. O liczbie uczniów biorących udział w projekcie decydują specyfika działań podejmowanych w projekcie oraz kompetencje uczniów niezbędne do wykonywania zadań.

 2. Udział w projekcie jest dobrowolny.

 3. Uczniowie zakwalifikowani do grupy projektowej podpisują oświadczenie będące zobowiązaniem do rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków.

 4. Powyższe oświadczenie podpisują również rodzice / opiekunowie prawni zakwalifikowanych uczniów.

 5. Do wyjazdów zagranicznych kwalifikują się uczniowie należący do grupy projektowej, wykazujący się zaangażowaniem w realizację działań. Ponadto muszą oni także spełniać poniższe kryteria:

- wysoka frekwencja na spotkaniach grupy

- aktywny udział w pracach projektowych (tj. liczba wykonanych zadań, jakość ich wykonania i czasochłonność);

- terminowość wykonywania prac

- wiedza i umiejętności niezbędne do poprawnego przygotowania i zaprezentowania poszczególnych działań projektowych;

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację

- ocena z zachowania co najmniej dobra

- wysoka kultura osobista

- udział lub wygrana w konkursach związanych z realizacją projektu organizowanych przez szkołę;

- gotowość przyjęcia gości ze szkół partnerskich

- pisemna zgoda rodziców na udział w wyjeździe

- posiadanie aktualnego paszportu/dowodu tymczasowego.

Ponadto, wszystkie kandydatury uczniów chętnych na wyjazdy zagraniczne będą konsultowane z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Dyrektor szkoły ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.

2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do Dyrektora szkoły.

3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej projektu i szkoły.

 

Szkoły partnerskie

Szczegóły

 

 

 

 

Posted by Learning with cartoons and animations on 13 września 2015
   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER