Nowy numer szkolnej gazetki internetowej

Szczegóły

Właśnie ukazał się pierwszy numer naszej szkolnej gazetki publikowanej w formie elektronicznej -

jeszcze bez nazwy, ale pełen ciekawych informacji i artykułów nie tylko dla dzieci i młodzieży naszej szkoły,

ale także dla rodziców. Życzymy miłej lektury: https://issuu.com/annafranke/docs/numer_1

Projekty międzynarodowe w naszej szkole

Szczegóły

Projekty międzynarodowe realizujemy w szkole podstawowej już od 2010, jednak ten rok jest wyjątkowy - mamy aż 3 projekty Erasmus+, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. A oto one:

  1. Kontynuujemy projekt “Create, share, learn” do sierpnia 2020 roku. Uczniowie poznają tajniki robotyki, drukowania 3D i majsterkowania. Już pracowaliśmy z urządzeniami Raspberry PI ucząc się programowania w aplikacji Scratch. Odwiedziliśmy naszych partnerów projektu we Włoszech, Portugalii i Grecji. Niebawem, bo już 21 października rozpocznie się wizyta u nas, a na wiosnę mamy wyjazd do Rumunii i Bułgarii. Tak więc jeszcze sporo przed nami.

Można odwiedzić naszego bloga projektu: https://createwithraspberrypi.home.blog/

oraz twinspace pod adresem: https://twinspace.etwinning.net/65400/home

 

  1. Od 1 września rozpoczynamy projekt “The Green Planet Film Festival”, gdzie główną tematyką jest ochrona środowiska. Wszelkie nasze prace związane z tym tematem będziemy nagrywać i tworzyć  filmiki. Naszymi partnerami projektu jest Hiszpania, Portugalia i Włochy. Będzie ciekawie.

Na razie jest tylko twinspace pod asdresem: https://twinspace.etwinning.net/85585/home

 

  1. I jeszcze jeden :) Be Smart, czyli “Be Supportive Mindful Active Responsible Tolerant”, w którym uczniowie poprzez interdyscyplinarne nauczanie będą rozwijać swoje wielorakie inteligencje - każdy znajdzie coś dla siebie, bo każdy jest inny, ma swój styl uczenia się, swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Grupę partnerską tworzą szkoły z Litwy, Turcji, Rumunii i Północnej Macedonii. I twinspace projektu to:

https://twinspace.etwinning.net/93202/home

Teraz czeka nas ciężka, ale jakże interesująca i kreatywna praca.   

Festyn ekologiczny w Kalinie

Szczegóły

26 września zostaliśmy zaproszeni na festyn ekologiczny do Zespołu Parków Krajobrazowych “Lasy nad Górną Liswartą” w Kalinie. Zorganizowano dla nas wiele atrakcji. Uczniowie klas czwartych brali udział w konkurencjach sprawnościowych, obejrzeli filmy edukacyjne oraz wysłuchali prelekcji związanej z ochroną środowiska. 

Klasa IVb zdobyła puchar Mistrzów Ekologii. To był bardzo ciekawie spędzony dzień, a Kalinę będziemy odwiedzać częściej!

 

 

 

 
 

Sprzątanie Świata 2019

Szczegóły

W piątek, 20 września, kiedy na całym globie będzie rozpoczynało się „Sprzątanie Świata”, my sprzątaliśmy las. Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Lasami Państwowymi zainicjował akcję „#SprzątaMy Las”.Klasa VIII wraz z nauczycielami oraz z pracownikami Nadleśnictwa Koszęcin zbierała śmieci w okolicy GOSIR-u w Koszecinie. 

Przy okazji uczniowie mieli okazję wymienić informacje z pracownikami Służby Leśnej oraz przypomnieć sobie pospolite gatunki drzew i grzybów.

Zwróciliśmy uwagę na dużą ilość śmieci w okolicach ścieżek i parkingów.

Dlatego apelujemy! Szanujcie nasz las aby mogły w nim wypoczywać następne pokolenia!

 

Projekt nabór

Szczegóły

09.09.2019r.

Projekt “Moje miejsce w świecie” 

projekt POWER  „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie

01.09. 2019 - 31.08.2020

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU 

 

      W związku z zakwalifikowaniem się naszej szkoły do Projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, serdecznie zapraszamy chętnych uczniów klas VI-VIII do udziału w naszym projekcie.

      Celem głównym naszego projektu ,,Moje miejsce w świecie” jest umożliwienie uczniom poznania swoich predyspozycji zawodowych, ścieżki kształcenia poszczególnych zawodów, nabycie przez nich nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, jak również wzmocnienie kompetencji kluczowych tj. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się itp. 

Spośród chętnych uczniów zostanie wyłoniona tzw. grupa projektowa - 30 osób, według następujących kryteriów, które punktowane będą w skali od 1-3 pkt.

Kryteria wyboru uczniów do udziału w projekcie:

- komunikatywna znajomość języka angielskiego - rozmowa kwalifikacyjna z nauczycielem języka angielskiego (punkty 1-3)

- co najmniej dobra ocena z zachowania (1pkt. ocena dobra, 2 pkt. ocena bardzo dobra, 3 pkt. ocena wzorowa),

- zaangażowanie w  życie klasy i szkoły (punkty od 1-3, pod uwagę weźmiemy  informacje dotyczące zachowania ucznia, które znajdują się w dzienniku elektronicznym takie jak: udział w akademiach, uroczystościach szkolnych, reprezentowanie szkoły w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, udział w realizacji programów szkolnych z różnych projektów, działań wynikających z Programu Wychowawczego, udział i wsparcie organizowanych w szkole i społeczności lokalnej akcji np. zbiórka nakrętek, Góra grosza, koncerty i akcje charytatywne),

- wysoka kultura osobista, koleżeńskość, niesienie pomocy słabszym kolegom i  życzliwość dla innych (punkty od 1-3, pod uwagę weźmiemy informacje dotyczące zachowania ucznia, które znajdują się w dzienniku elektronicznym takie jak: prace w

kole wolontariatu, szkolnym kole PCK, pomoc koleżeńska w nauce potwierdzone pozytywnym wynikiem np. na sprawdzianie, zgłoszenie nauczycielowi sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu danej uczennicy/danego ucznia, oddanie znalezionej  rzeczy, szczególnej ocenie poddamy brak uwag dotyczących używania wulgaryzmów i innych uwag dotyczących nieodpowiednich

zachowań w stosunku do innych), 

- wykonanie dwóch działań projektowych również ocenianych w skali od 1 do 3 punktów każde: logo projektu, reklama wybranego lokalnego produktu.

Pod uwagę weźmiemy również: 

- kreatywność, otwartość, chęć do podejmowania nowych wyzwań,  

- gotowość do występów publicznych i pracy w grupie w języku angielskim,

- odpowiedzialność, dbałość o dobro swoje i innych. 

      Po wyłonieniu grupy 30 osobowej uczniowie losować będą  mobilność, w której wezmą udział i do której będą się przygotowywać. W ten sposób powstaną  dwie grupy 15 osobowe. Pierwsza z grup będzie miała większy wkład w przygotowanie założonych materiałów, druga grupa z kolei w zestawienie ich z rezultatami działań z pierwszej mobilności.

      W ramach działań przygotowawczych uczeń będzie (minimalna ilość godzin na przygotowanie uczestnika -20) m.in.: tworzyć filmy, prezentacje dotyczące naszego kraju, szkolnictwa i lokalnego rynku pracy, przygotowywać się do prezentacji polskiego rynku pracy podczas mobilności, organizować spotkania i wywiady z pracownikami szkoły, przedstawicielami lokalnych instytucji, przygotować wywiad z pracownikiem szkoły w języku angielskim, pisać podania, CV, listy motywacyjne w języku ojczystym i języku angielskim. Przygotowywanie obejmuje przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i merytoryczne.

      Nauczyciele/opiekunowie projektu natomiast wybierać będą wspólnie z uczniami kwestionariusze samooceny i testy zainteresowań zawodowych oraz będą je dostosowywać na potrzeby zajęć prowadzonych w grupie międzynarodowej, stworzą testy w formie on-line. 

      W projekcie zaplanowano dwa wyjazdy zagraniczne (mobilności) podczas, których uczniowie prezentować będą efekty swojej pracy. Opiekunowie zaś prowadzić będą zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej z wykorzystaniem przygotowanych kwestionariuszy i testów zainteresowań zawodowych, przybliżając tym samym polskie metody pracy związane z przygotowaniem uczniów do wyboru ścieżki kształcenia/zawodu.

      Poprzez wyjazdy zagraniczne i międzynarodową współpracę uczniowie i nauczyciele będą rozwijać swoje umiejętności językowe i poznają rynek pracy za granicą. 

      Każdy z uczniów zakwalifikowanych do projektu założy Portfolio – segregator z materiałami, które wykonywać będzie w  trakcie przygotowania do mobilności. Portfolio stanowić będzie prezentację dokonań danej osoby, jedną z informacji tam zgromadzonych będzie ocena, która uczeń otrzymał podczas rekrutacji do udziału w projekcie.  

    Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się u nauczycieli:

p.Dorota Kała-Kubisz, p.Anna Franke                              

 

Projekt

Szczegóły

 

Projekt “Moje miejsce w świecie” 

program POWER  „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie

01.09.2019 - 31.08.2020

 

     Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów i dróg kształcenia mogą powodować trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga dużej aktywności i wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie samym. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno -zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji 

i dokonywania wyborów. 

     Świadomi jesteśmy, że planowanie kształcenia oraz kariery zawodowej powinno odbywać się jak najwcześniej przy wsparciu placówek oświatowych. I właśnie nasza szkoła dąży do tego, aby nasz absolwent posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do odnalezienia się na współczesnym rynku pracy.  Realizujemy wiele działań z zakresu preorientacji/orientacji zawodowej, które mają na celu kształtowanie u uczniów szkoły podstawowej pozytywnej  

i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji, np.

  • warsztaty preorientacji zawodowej - spotkanie z przedstawicielami zawodów na terenie szkoły,
  • zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej, konsultacje, spotkania z rodzicami,
  • wyjścia i wycieczki zawodoznawcze - poznanie lokalnego rynku pracy,
  • poznanie oferty szkół -  wyjazdy do szkół, udział w Dniach otwartych, Targach edukacyjnych, zapraszanie przedstawicieli szkół, 
  • wolontariat jako pierwsze doświadczenie zawodowe - angażowanie się w różne akcje.

O projekcie POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” dowiedzieliśmy się z wiadomości rozsyłanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i od razu wiedzieliśmy, że to coś dla nas. Realizujemy wiele projektów europejskich, staramy się, aby nasza szkoła była placówką postępową i dawała uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju oraz wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce. 

Nasz projekt “Moje miejsce w świecie” uzyskał maksymalną liczbę punktów w konkursie złożonych wniosków. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 151.919 PLN Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). 

Celem głównym naszego projektu jest umożliwienie uczniom poznania swoich predyspozycji zawodowych, ścieżki kształcenia poszczególnych zawodów, nabycie przez nich nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, jak również wzmocnienie kompetencji kluczowych tj. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się itp. Poprzez wyjazdy zagraniczne i międzynarodową współpracę uczniowie i nauczyciele mogą także rozwijać swoje umiejętności językowe i poznają rynek pracy za granicą. 

     Założyliśmy wyłonienie wg ustalonych kryteriów 30 osobowej grupy uczniów z klas VI-VIII, którzy w ramach działań przygotowawczych będą m.in.: przygotowywać filmy, prezentacje dotyczące naszego kraju, szkolnictwa i lokalnego rynku pracy, przygotowywać się do prezentacji polskiego rynku pracy podczas mobilności, organizować spotkania i wywiady z pracownikami szkoły, przedstawicielami lokalnych instytucji, przygotować wywiad z pracownikiem szkoły w języku angielskim, pisać podania, CV, listy motywacyjne w języku ojczystym i języku angielskim. Nauczyciele natomiast wybierać będą wspólnie z uczniami kwestionariusze samooceny i testy zainteresowań zawodowych oraz będą je dostosowywać na potrzeby zajęć prowadzonych w grupie międzynarodowej, stworzą testy w formie on-line. 

    W ramach zaplanowanych dwóch wyjazdów zagranicznych nauczyciele prowadzić będą zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej z wykorzystaniem przygotowanych kwestionariuszy i testów zainteresowań zawodowych, przybliżając tym samym polskie metody pracy związane z przygotowaniem uczniów do wyboru ścieżki kształcenia/zawodu. 

 

Czeka nas wiele pracy i nowych wyzwań. Czekamy z niecierpliwością żeby zacząć nasze działania i zdobywać nowe doświadczenia.

 

Anna Franke

Dorota Kała - Kubisz


 

                                       

 

Konkurs "Eksperyment Łańcuchowy"

Szczegóły
Dnia 01.06.2019 nasi gimnazjaliści - Dawid Jastrzębski, Emilia Jastrzębska, Magda Ligendza i Tymek Klima wzięli udział w Ogólnopolskim konkursie "Eksperyment Łańcuchowy" na Uniwersytecie Jagiellońskim. W projekcie brało udział około 125 drużyn podzielonych na cztery kategorie
Uczniowie stworzyli maszynę, którą nazwali "Gwiezdna Przygoda". Kulka pokonując "tor przeszkód" pokazywała wiele praw fizyki. Wymyślenie i zbudowanie maszyny sprawiało wiele problemów oraz zajęło dużo czasu ale ostatecznie udało się ją zrobić. Po skutecznej prezentacji na Uniwersytecie gimnazjaliści wygrali konkurs otrzymując nagrodę główną.

 

 

Nasi szachiści najlepsi w rejonie

Szczegóły

W roku szkolnym 2018/2019 szkolna reprezentacja szachowa w składzie: Michał Fronczek, Szymon Łodziński, Ignacy Fronczek i Eliza Zuzel zajęli I miejsce w Mistrzostwach Szachowych Rejonu Lubliniecko-Tarnogórskiego. Następnie wzięli udział w Igrzyskach Dzieci Województwa Śląskiego.

 
   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER