Uwaga!

Szczegóły

Relacja z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie KLIKNIJ i KLIKNIJ.

Bez grafiki

Relacje: z konkursu piosenki w Blachowni, Powiatowych Zawodów Badmintona oraz spektaklu teatralnego o środkach stylistycznych KLIKNIJ

Bez grafiki

ZAPROSZENIE NA ELIMINACJE DO KONKURSU JEZYKA ANGIELSKIEGO

Eliminacje do III Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego odbędą się w środę, 12.03.2014 na pierwszej lekcji (o godz. 7.55) w sali 33 lub w tym samym dniu na czwartej lekcji (o godz. 10.45) w sali 33.

Serdecznie zapraszam, Halina Mzyk 

REGULAMIN konkursu dostępny TUTAJ 

Bez grafiki

Dyskoteka karnawałowo - walentynkowa dla młodzieży gimnazjum odbędzie się dnia 19.02.2014 r. w godzinach 18.00-21.00. 

Harmonogram kursów autobusu dowożącego na w/w dyskotekę:

PRZYWÓZ

17.15 Podlesie-17.17 Sadów centrum-17.21 Rusinowice d.k.-17.23 Rusinowice OSP-17.25 Pi?ka-17.27 Rusinowice OSP-17.29 Rusinowice D.K.-17.33 Sadów skrz.-17.35 Wierzbie-17.40 Irki-17.50 Koszęcin szkoła

ODWÓZ 

Odjazd autobusu spod budynku szkoły – godzina 21.00

Trasa – analogicznie jak wyżej

Bez grafiki

Uwaga Uczniowie !

Dyrekcja przypomina, że od dnia 20 stycznia 2014 r. rozpoczynają się  FERIE ZIMOWE, które potrwają do 02 lutego 2014 r. Wszystkim uczniom życzymy udanego wypoczynku!

 Bez grafiki

W dniu 17.01.2014 r. o godz. 18.00 odbędą  się  spotkania z rodzicami podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą w I półroczu roku szkolnego 2013/2014.

 ZAPRASZAMY.

Informacje

Szczegóły


Bez grafiki

W dniu 17.01.2014 r. o godz. 18.00 odbędą  się  spotkania z rodzicami podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą w I półroczu roku szkolnego 2013/2014.

 ZAPRASZAMY.

Bez grafiki

Uwaga Uczniowie !

Dyrekcja przypomina, że od dnia 20 stycznia 2014 r. rozpoczynają się  FERIE ZIMOWE, które potrwają do 02 lutego 2014 r. Wszystkim uczniom życzymy udanego wypoczynku!

 Bez grafiki

Już niebawem przechodzimy oficjalnie na nową stronę. Stara nie będzie aktualizowana. Pozostanie do wglądu w archiwum.

Informacje o naszym gimnazjum

Szczegóły

Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie  jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Gminę Koszęcin.

Szkoła posiada koncepcję pracy, która jest znana uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. W Gimnazjum kładzie się nacisk przede wszystkim na wszechstronny rozwój osobowości uczniów oraz umiejętność porozumiewania się w językach obcych, korzystania z technologii informacyjnej i wykorzystania w życiu codziennym wiedzy pozyskanej z różnych źródeł. Uczniowie zdolni mogą rozwijać swoje talenty uczestnicząc, w kołach zainteresowań przedmiotowych, szachowym, Klubie Młodych Ciekawych Świata, Klubie Ludzi Czytających Książki, natomiast uczniom z problemami w nauce stwarza się możliwość uzupełniania braków w trakcie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. W szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach  technicznych i artystycznych  zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami, a szkoła dostosowuje ofertę do ich potrzeb i posiadanej bazy dydaktycznej. W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach technicznych: fotograficznych, informatyczno – filmowych, informatyczno – muzycznych i żywieniowych, natomiast w zajęciach artystycznych plastycznych lub wokalnych. Uczniowie uczestniczący w zajęciach technicznych informatyczno – filmowych w dwóch ostatnich latach zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu „Tesco dla szkół” i Winiary „Jam smacznie i zdrowo”.

W każdym roku uczniowie Gimnazjum nr 1 W Koszęcinie zostają  finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych ( w roku szkolnym 2012/2013 było ich czterech, w tym jedna uczennica uzyskała tytuł laureatki ), uzyskują wysokie miejsca w rywalizacji sportowej, szachowej i przedmiotowej  w zawodach rejonowych (powiat lubliniecki i tarnogórski) i powiatowych.  Gimnazjum nr 1 jest szkołą wspierająca uczniów  pod względem efektów kształcenia i przyrostu wiedzy uczniów. Co roku wyniki egzaminów gimnazjalnych są zbliżone i utrzymują się na poziomie wyżej średnim i średnim.

Tym co wyróżnia szkołę jest duża liczba projektów realizowanych we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, a współfinansowanymi  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła współpracowała  i współpracuje nadal z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie podczas realizacji projektów „Szkoły z Klasą”  - w roku szkolnym 2005/2006 i Akademia Uczniowska –w latach 2011/2012 – 2013/2014. Wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w latach  2010- 2012 realizowany był projekt „Aktywny w szkole – aktywny w życiu”. Gimnazjum nr 1 współpracowało i współpracuje  ze szkołami europejskimi podczas realizacji projektów Sokrates Comenius –w  latach 2004 – 2006 i 2008 – 2010 oraz Comenius – w latach 2010 – 2012 i 2012 – 2014 oraz w roku szkolnym 2007/2008 Jugendwerk – projekt wymiany młodzieży z Louise Schrőeder Gymnasium w Monachium finansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. Owocna była i jest również współpraca  z Gminą Koszęcin, ze szkołami gminnymi między innymi podczas realizacji projektów „Szansa na sukces” – 2007/2008 i „Droga do sukcesu” – 2008 – 2010. Realizacja projektów pozwala w szerszym zakresie rozwijać zdolności i zainteresowania młodzieży, kształcić ich przedsiębiorczość i kreatywność oraz wyrównywać braki w zakresie podstawowych umiejętności.

W pracy wychowawczej, oprócz postawy tolerancji i zrozumienia dla odmienności i potrzeb innych osób, ważne miejsce zajmuje kształtowanie postawy patriotycznej w szerokim tego słowa znaczeniu, patriotyzmu lokalnego – prowadzenie edukacji regionalnej  i organizacji corocznego Dnia Regionu, patriotyzmu związanego z poczuciem przynależności do wspólnoty narodów Europy. Szkoła utrzymuje kontakty ze środowiskiem lokalnym , organizuje coroczny Festyn Szkolny i uczestniczy w akademiach środowiskowych z okazji Święta Niepodległości,  3 Maja i Dożynkach Gminnych. Nauczyciele i uczniowie angażują się w działania podejmowane przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk’: brali np. udział w Narodowym Czytaniu „Pana Tadeusza” i Aleksandra Fredry. Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie aktywnie współpracuje z Nadleśnictwem Koszęcin Zespołem Parków Krajobrazowych „Lasy nad górna Liswarta” podczas realizacji projektów ekologicznych: badania czystości rzek gminy Małej Panwi i Leśnicy i obserwacji zasiedlania budek lęgowych przez ptaki oraz organizacji Dnia Sprzątania Świata i Dnia Ziemi.

 

 Szkoła jest bezpiecznym miejscem nauki i pracy – dysponuje systemem   monitoringu, który jest stale modyfikowany i wzbogacany, posiada dwóch wyszkolonych pracowników, którzy przeprowadzają uczniów przez drogę i  figurę policjanta, uczniowie uczestniczą w akcjach „Szkoła bez przemocy”, i „Trzeźwy Umysł”. Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie jest nowoczesną szkołą, w której nauczyciele stosują na lekcjach nowatorskie rozwiązania - tablice interaktywne i sprzęt multimedialny, w coraz większym zakresie stosują dziennik elektroniczny do kontaktów  z rodzicami. Szkoła jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne i posiada nowoczesną halę sportową oddaną do użytku w roku 2005. Szkoła jest przyjazna środowisku naturalnemu – w 2010r. dokonano jej termomodernizacji. Planuje się rozbudowę szkoły, tak by warunki w niej były jeszcze lepsze. Gimnazjum nr1 w Koszęcinie jest szkołą na miarę XXI wieku.

 

 

   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER