Informacje o naszym gimnazjum

Szczegóły

Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie  jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Gminę Koszęcin.

Szkoła posiada koncepcję pracy, która jest znana uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. W Gimnazjum kładzie się nacisk przede wszystkim na wszechstronny rozwój osobowości uczniów oraz umiejętność porozumiewania się w językach obcych, korzystania z technologii informacyjnej i wykorzystania w życiu codziennym wiedzy pozyskanej z różnych źródeł. Uczniowie zdolni mogą rozwijać swoje talenty uczestnicząc, w kołach zainteresowań przedmiotowych, szachowym, Klubie Młodych Ciekawych Świata, Klubie Ludzi Czytających Książki, natomiast uczniom z problemami w nauce stwarza się możliwość uzupełniania braków w trakcie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. W szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach  technicznych i artystycznych  zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami, a szkoła dostosowuje ofertę do ich potrzeb i posiadanej bazy dydaktycznej. W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach technicznych: fotograficznych, informatyczno – filmowych, informatyczno – muzycznych i żywieniowych, natomiast w zajęciach artystycznych plastycznych lub wokalnych. Uczniowie uczestniczący w zajęciach technicznych informatyczno – filmowych w dwóch ostatnich latach zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu „Tesco dla szkół” i Winiary „Jam smacznie i zdrowo”.

W każdym roku uczniowie Gimnazjum nr 1 W Koszęcinie zostają  finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych ( w roku szkolnym 2012/2013 było ich czterech, w tym jedna uczennica uzyskała tytuł laureatki ), uzyskują wysokie miejsca w rywalizacji sportowej, szachowej i przedmiotowej  w zawodach rejonowych (powiat lubliniecki i tarnogórski) i powiatowych.  Gimnazjum nr 1 jest szkołą wspierająca uczniów  pod względem efektów kształcenia i przyrostu wiedzy uczniów. Co roku wyniki egzaminów gimnazjalnych są zbliżone i utrzymują się na poziomie wyżej średnim i średnim.

Tym co wyróżnia szkołę jest duża liczba projektów realizowanych we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, a współfinansowanymi  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła współpracowała  i współpracuje nadal z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie podczas realizacji projektów „Szkoły z Klasą”  - w roku szkolnym 2005/2006 i Akademia Uczniowska –w latach 2011/2012 – 2013/2014. Wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w latach  2010- 2012 realizowany był projekt „Aktywny w szkole – aktywny w życiu”. Gimnazjum nr 1 współpracowało i współpracuje  ze szkołami europejskimi podczas realizacji projektów Sokrates Comenius –w  latach 2004 – 2006 i 2008 – 2010 oraz Comenius – w latach 2010 – 2012 i 2012 – 2014 oraz w roku szkolnym 2007/2008 Jugendwerk – projekt wymiany młodzieży z Louise Schrőeder Gymnasium w Monachium finansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. Owocna była i jest również współpraca  z Gminą Koszęcin, ze szkołami gminnymi między innymi podczas realizacji projektów „Szansa na sukces” – 2007/2008 i „Droga do sukcesu” – 2008 – 2010. Realizacja projektów pozwala w szerszym zakresie rozwijać zdolności i zainteresowania młodzieży, kształcić ich przedsiębiorczość i kreatywność oraz wyrównywać braki w zakresie podstawowych umiejętności.

W pracy wychowawczej, oprócz postawy tolerancji i zrozumienia dla odmienności i potrzeb innych osób, ważne miejsce zajmuje kształtowanie postawy patriotycznej w szerokim tego słowa znaczeniu, patriotyzmu lokalnego – prowadzenie edukacji regionalnej  i organizacji corocznego Dnia Regionu, patriotyzmu związanego z poczuciem przynależności do wspólnoty narodów Europy. Szkoła utrzymuje kontakty ze środowiskiem lokalnym , organizuje coroczny Festyn Szkolny i uczestniczy w akademiach środowiskowych z okazji Święta Niepodległości,  3 Maja i Dożynkach Gminnych. Nauczyciele i uczniowie angażują się w działania podejmowane przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk’: brali np. udział w Narodowym Czytaniu „Pana Tadeusza” i Aleksandra Fredry. Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie aktywnie współpracuje z Nadleśnictwem Koszęcin Zespołem Parków Krajobrazowych „Lasy nad górna Liswarta” podczas realizacji projektów ekologicznych: badania czystości rzek gminy Małej Panwi i Leśnicy i obserwacji zasiedlania budek lęgowych przez ptaki oraz organizacji Dnia Sprzątania Świata i Dnia Ziemi.

 

 Szkoła jest bezpiecznym miejscem nauki i pracy – dysponuje systemem   monitoringu, który jest stale modyfikowany i wzbogacany, posiada dwóch wyszkolonych pracowników, którzy przeprowadzają uczniów przez drogę i  figurę policjanta, uczniowie uczestniczą w akcjach „Szkoła bez przemocy”, i „Trzeźwy Umysł”. Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie jest nowoczesną szkołą, w której nauczyciele stosują na lekcjach nowatorskie rozwiązania - tablice interaktywne i sprzęt multimedialny, w coraz większym zakresie stosują dziennik elektroniczny do kontaktów  z rodzicami. Szkoła jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne i posiada nowoczesną halę sportową oddaną do użytku w roku 2005. Szkoła jest przyjazna środowisku naturalnemu – w 2010r. dokonano jej termomodernizacji. Planuje się rozbudowę szkoły, tak by warunki w niej były jeszcze lepsze. Gimnazjum nr1 w Koszęcinie jest szkołą na miarę XXI wieku.

 

 

   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER