Kalendarz wydarzeń  

wrzesień 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   

Logowanie  

   

Strona główna

Projekty Edukacyjne

Szczegóły

ZASADY I WARUNKI ORGANIZACJI

PROJEKTU EDUKACYJNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ W KOSZĘCINIE GIMNAZJUM NR 1

1.     Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.

2.     Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym okresie nauki w klasie trzeciej.

3.     Tematyka projektu związana jest z zakresem treści poszczególnych zajęć zgodnie z podstawą programową określoną w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz.17), może wykraczać poza treści podstawy programowej oraz może być związana z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.

4.     Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

5.     Projekty edukacyjne realizowane są w zespołach klasowych lub międzyklasowych liczących 3 – 6 uczniów, a ich opiekunem jest nauczyciel lub wychowawca klasy.

6.     System podziału uczniów na poszczególne zespoły odbywa się:

a)     poprzez dobór samodzielny uczniów,

b)     w sposób losowy,

c)     przez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami.

7.     Czas realizacji projektów jest uzależniony od jego problematyki i nie powinien przekroczyć 6 miesięcy.

8.     Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest:

a)     zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole;

b)     monitorowanie stanu realizacji projektów;

c)     upowszechnianie informacji na temat realizowanych projektów;

d)     organizację publicznej prezentacji projektów;

e)     podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

9.     Opiekun projektu odpowiada w szczególności za :

a)     wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści z podstawy programowej;

b)     omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;

c)     przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:

·       karty projektu,

·       arkusza ewaluacji;

d)     prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;

e)     czuwanie nad prawidłowa realizacją;

f)      motywowanie uczniów do systematycznej pracy;

g)     konsultowanie z wychowawcą udziału ucznia w projekcie;

h)     ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

10.  Opiekun projektu ma obowiązek współpracować z innymi nauczycielami, jeśli wymaga tego tematyka projektu.

11.  Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielania wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.

12.  Zadania wychowawcy klasy związane z realizacja projektu:

a)     Poinformowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

b)     Prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacja projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:

·       wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

·       monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

·       przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom (prawnym opiekunom);

c)     komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

d)     dokonywania zapisów dotyczących realizacji przez uczniów projektu edukacyjnego w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen, na świadectwie.

13.  Realizacja projektu może odbywać się podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

14.  Końcowa ocena udziału uczniów w projekcie może mieć formę opisową, może być wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem. Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy, ale też systematyczność pracy uczniów, aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych jego etapach.

15.  Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie szkoły.

16.  Dokumentacje przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

17.  W przypadku udziału ucznia w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

   

   

   

Godziny pracy osoby nadzorującej przejście dzieci przez jezdnię 7:30-15:30

   
Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD)
jest Pan Adam Korzuch, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
   

   

   

Szkolny autobus  

 
 
   

Gościmy  

Odwiedza nas 379 gości oraz 0 użytkowników.

   

Galeria Zdjęć  

   

Projekt Erasmus  

   

Statystyka  

Użytkowników:
569
Artykułów:
854
Odsłon artykułów:
1523784
   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER